Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση περί επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
         
Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. (εφεξής η «Εταιρία») είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία, εισηγμένη στο Χ.Α., η οποία δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, με εξαίρεση τον Κλάδο Πιστώσεων και Εγγυήσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Εδρεύει στην Ελλάδα και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 274, τηλέφωνο 210-6829601, email info@europisti.gr. Στον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη ανήκουν και οι θυγατρικές εταιρίες «Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.», «Alter Ego A.Ε.», «Reliance Μονοπρόσωπη Α.Ε» και «ΑΕΜ ENERGY SYSTEMS P.C.»
Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υψίστης σημασίας για την Εταιρία. Ως εκ τούτου, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία γίνεται μόνον σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία.

1. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που εσείς έχετε εισάγει στη φόρμα επικοινωνίας και στη φόρμα εγγραφής (newsletter), όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ονοματεπώνυμο, επαγγελματικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.

2. Σκοποί επεξεργασίας
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για τους εξής σκοπούς:
(α) Για να λαμβάνετε απαντήσεις σε αιτήματα / ερωτήματά σας και για να λαμβάνετε, αν το επιθυμείτε, ενημερώσεις και νέα για την Εταιρία.
(β) Για τη θεμελίωση οποιασδήποτε νομικής αξίωσης ή υπεράσπισης της Εταιρίας.

3. Νομικές βάσεις επεξεργασίας
H επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία από τις ακόλουθες:
(α) έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία (π.χ. θεμελίωση και άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της).

4. Αποδέκτες και διαβιβάσεις
Εσωτερικά στην Εταιρία ενδέχεται να λάβουν γνώση των προσωπικών σας δεδομένων τα αρμόδια τμήματα π.χ. Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τμήμα Marketing και Δημοσίων Σχέσεων, Κανονιστική Συμμόρφωση, Νομική Υπηρεσία κ.α. Επίσης,  τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους συνεργάτες της εταιρίας π.χ. δικηγόρους ή και σε Δημόσιες Αρχές και Εποπτικούς Φορείς. Ενδέχεται τρίτες εταιρίες πληροφορικής (εκτελούντες την επεξεργασία) να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε μέσω συμβατικών όρων και τακτικών ελέγχων ότι εάν και εφόσον έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, τηρείται επαρκώς η νομοθεσία για την προστασία τους.

5. Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων
Η ιστοσελίδα της Εταιρίας απευθύνεται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Εάν χρήστες κάτω των 18 ετών, αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει. Σε περίπτωση που κατά τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνει αντιληπτό ότι ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών, η Εταιρία θα παύσει κάθε είδους επεξεργασία

6. Χρόνος Τήρησης Δεδομένων
Η Εταιρία θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

7. Ασφάλεια Δεδομένων
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε προστατεύονται επαρκώς και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η Εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 και έχει πιστοποιηθεί για αυτό από 01/11/2017, από το φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD) Α.Ε.

Σύμφωνα με το Σύστημα αυτό, η Εταιρία πέρα από τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας έχει υιοθετήσει και αντίστοιχες Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που βρίσκονται στην κατοχή της. Η Πολιτική Ασφάλειας που έχει υιοθετηθεί, αποτελείται από σύνολο κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία διαχειρίζεται και προστατεύει της Πληροφοριακούς της Πόρους (Information Assets). Οι κανόνες αυτοί προσδιορίζουν το ρόλο κάθε εμπλεκόμενου μέσα στην Εταιρία, της αρμοδιότητες, της ευθύνες και τα καθήκοντά του.

Πρωταρχικοί Στόχοι της Πολιτικής Ασφάλειας, μεταξύ άλλων, είναι:
• Η προστασία των πληροφοριών της Εταιρίας.
• Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών/μετόχων της Εταιρίας.
• Η διασφάλιση της συμβατότητας με το Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο (Ελληνική νομοθεσία).
• Ο καθορισμός του επιπέδου και των απαιτήσεων ασφάλειας του Οργανισμού.
• Η εγκαθίδρυση μηχανισμών που να υποστηρίζουν την αναγνώριση και πρόληψη απειλών των πληροφοριών της Εταιρίας αλλά και την αποτελεσματική απόκριση του οργανισμού, όταν οι απειλές πραγματοποιούνται.
• Ο καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών του Οργανισμού, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών αγαθών.
• Η αύξηση της επίγνωσης των κινδύνων τους οποίους διατρέχουν οι πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού.
Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ασφάλειας μπορείτε να το βρείτε πατώντας εδώ.

8. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Σε περίπτωση που δηλώσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την Εταιρία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η Εταιρία δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.

9. Δικαιώματα υποκειμένου
Υπό την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
9.1  Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν η Εταιρία επεξεργάζεται δεδομένα σας, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
9.2 Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση, διόρθωση, συμπλήρωση των  προσωπικών σας δεδομένων.
9.3 Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο θα ικανοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας (όπως ενδεικτικά υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το Νόμο).
9.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
9.5 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή βασίζεται στη νομική βάση (Άρθρο 6 (1) (ε) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού) η οποία θα ικανοποιηθεί, εκτός εάν η Εταιρία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους.
9.6 Δικαίωμα στη φορητότητα
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να αιτηθείτε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
9.7 Δικαίωμα εναντίωσης σε λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε στην εξαίρεσή σας από τη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
10. Τρόπος υποβολής καταγγελίας / διαμαρτυρίας
Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας (τηλ. 210-8119670, email dpo@europisti.gr). Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων / καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο 210-6475600 /fax 210-6475628) είτε ηλεκτρονικά στο contact@dpa.gr. Τέλος, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα άσκησης δικαστικής προσφυγής.