Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα
ΜΕΤΟΧΗ

Δικαιώματα Μετόχων

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €17.327.316,51, διαιρούμενο σε 27.503.677 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας  € 0,63 εκάστη. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρίας, και ειδικότερα:
  • Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.
  • Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρίας, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά από αφαίρεση του  τακτικού αποθεματικού και των λοιπών κερδών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67. Το υπολειπόμενο ποσό  διανέμεται συνολικά ή μερικά στους μετόχους ή διατίθεται για σχηματισμό ή ενίσχυση οποιονδήποτε αποθεματικών ή κρατήσεων, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.
Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Η αξίωση είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.
  • Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών.
  • Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
  • Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού της).
Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.