1
 
 
 
 
 
 

Μετοχική Σύνθεση


Μετοχική Σύνθεση της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, Ιούνιος 2018.

ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 7.085.775 μετοχές, ή ποσοστό 25,764%
EUROPEAN BANK FOR
RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT
4.125.552 μετοχές, ή ποσοστό 15,000%
ΛΕΚΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2.350.000 μετοχές, ή ποσοστό 8,544%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 13.942.235 μετοχές, ή ποσοστό 50,69%