1
 
 
 
 
Οικονομικό Ημερολόγιο 2018 02/02/2018
 
Οικονομικό Ημερολόγιο 2017 (355,67KB)

Η Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων  με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018, σύμφωνα με το οποίο:

  • Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2017, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ, μαζί με τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν και δημοσιευθούν την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης, την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί και η σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων. Η τοποθεσία και η ώρα της ενημέρωσης, θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.
  • Η ενημέρωση αναλυτών/ δημοσιογράφων/μετόχων του εξωτερικού θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 στις 17:00.
  • Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 22 Μαΐου 2018, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισιάς 274, Χαλάνδρι - Μέγαρο Europlaza και ώρα 14.00)
  • H ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2017 ορίζεται η Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 (*).
  • Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρίας κατά την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 (Record Date) (*).
  • Η έναρξη καταβολής μερίσματος θα γίνει την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 (*).

Οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2018, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ, μαζί με τα εξαμηνιαία συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Οικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

(*) Με την προϋπόθεση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εγκρίνει καταβολή μερίσματος.

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

 

 

πίσω
 
Change your consent Revoke your consent