1
 
 
 
 
 
 

Εσωτερικός Έλεγχος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Στόχ
ος

Βασικός στόχος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή εύλογης βεβαίωσης στους Μετόχους και τη Διοίκηση της Εταιρίας για τη, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και κανονιστικές διατάξεις, σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της. Επίσης, αποσκοπεί στη διαφύλαξη και αποδοτική χρησιμοποίηση όλων των παραγωγικών της πόρων.


Θέση στην ιεραρχία

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου.


Οργάνωση Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια ελεγκτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει το σύνολο των λειτουργιών της Εταιρίας.

Ο Διευθυντής και το προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι και δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρίας.

Ο Διευθυντής και το προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δε μπορούν να οριστούν στη Διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου μέλη του Δ.Σ., Διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες, εκτός του εσωτερικού ελέγχου, αρμοδιότητες ή συγγενής των παραπάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο Διευθυντής και το προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού, και χαρτοφυλακίου της Εταιρίας τα οποία είναι αναγκαία για τη διενέργεια ελέγχου και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρίας.

Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους Εσωτερικούς Ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους. Η Διοίκηση της Εταιρίας οφείλει να παρέχει στους Εσωτερικούς Ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου τους.


Διεθνή Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου

Η αποτελεσματική άσκηση του εσωτερικού ελέγχου σε έναν οργανισμό επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται με την υιοθέτηση και τήρηση των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing).

Τα Διεθνή Πρότυπα καθοδηγούν τον Εσωτερικό Ελεγκτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως εξής:

 • Περιγράφουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Αποτελούν το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχονται και προάγονται οι προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες του Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Χρησιμοποιούνται ως μέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Προωθούν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες.


Κώδικας Ηθικής Εσωτερικού Ελέγχου - Code of Ethics

Στόχος του Κώδικα Ηθικής είναι να προάγει την ηθική κουλτούρα στο επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναμένεται ότι θα εφαρμόζουν και θα υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές:  

Ακεραιότητα
Η Ακεραιότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εδραιώνει την εμπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη βάση εμπιστοσύνης της κρίσης τους.

Αντικειμενικότητα
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές προβαίνουν σε μία ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα, ή τα συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεών τους.


Εμπιστευτικότητα
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση.

Επάρκεια
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου.


Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1) Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρίας και των θυγατρικών της, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων και εισηγμένων εταιριών.

2) Αναφέρει στο Δ.Σ. της Εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών με τα συμφέροντα της Εταιρίας.

3) Ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Δ.Σ. για το διενεργούμενο έλεγχο.

4) Παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, όπου και τους παρέχει ενημέρωση.

5) Παρέχει, μετά από έγκριση του Δ.Σ., οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές με τις οποίες συνεργάζεται και διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

6) Επιλέγει την ελεγκτική διαδικασία που θα εφαρμοστεί κατά τμήμα, κατά δραστηριότητα, κατά συναλλαγή, σε βραχυχρόνια βάση, σε μεσοπρόθεσμη βάση και υποβάλλει τα ευρήματα εγγράφως προς τη Διοίκηση.

7) Ελέγχει την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών οικονομικής φύσεως.

8) Ελέγχει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών, που περιέχονται στην αντίληψη του προσωπικού της Εταιρίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

9) Κοινοποιεί σε περιοδική βάση, αλλά και έκτακτα όταν αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις, τα αποτελέσματα του Εσωτερικού Ελέγχου και των διαπιστωθεισών αδυναμιών στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

10) Ενημερώνει το Δ.Σ. σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράνομη συμπεριφορά ή ύποπτη συναλλαγή οποιουδήποτε προσώπου που απασχολείται στην Εταιρία ή συνεργάζεται με αυτήν.

11) Παρέχει στους Διευθυντές της Εταιρίας αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές και πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες που ελέγχει.

12) Εισηγείται τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

13) Τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρούνται οι εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου και οποιοδήποτε στοιχείο συλλέγεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

14) Τηρεί συγκεκριμένη διαδικασία κατά τη διενέργεια του ελεγκτικού έργου που συνίσταται:

 • Στη σύνταξη ετήσιου προγράμματος ελέγχου με τη συνεργασία της Διοίκησης, το οποίο περιέχει το αντικείμενο του ελέγχου και τους εκτιμούμενους χρόνους εργασίας.
 • Στην έγκριση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου από την Επιτροπή Ελέγχου.
 • Στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, με τη χρήση των κατάλληλων μηχανογραφικών εφαρμογών.
 • Στην τεκμηρίωση με πληρότητα και ευκρίνεια κάθε ευρήματος και στην εκτίμηση ενδεχόμενων προτάσεων αντιμετώπισης.
 • Στη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, όπου αναφέρεται το ελεγκτικό έργο που επιτελέστηκε, τα ευρήματα, οι προτάσεις του ελεγκτή και τυχόν σχόλια των ελεγχομένων.
 • Στην παρακολούθηση του βαθμού συμμόρφωσης στα ευρήματα προηγούμενων ελέγχων.

15)  Τηρεί συγκεκριμένη διαδικασία κατά τη διενέργεια του έκτακτου ελεγκτικού έργου επί συγκεκριμένων θεμάτων που συνίσταται:

 • Στην τεκμηρίωση με ευκρίνεια και πληρότητα της εντολής της Διοίκησης για τη διενέργεια του έκτακτου ελεγκτικού έργου.
 • Στην αξιολόγηση των κινδύνων και στην εκτίμηση των πιθανών συνεπειών για την Εταιρία, καθώς και στη διερεύνηση των σημείων ελέγχου (controls) τα οποία ενδεχομένως πρέπει να μπουν σε εφαρμογή.
 • Στη συμβολή στην επιλογή της Διοίκησης ειδικών μεθόδων σχετικά με την πρόληψη και τη διερεύνηση απάτης.
 • Στη διενέργεια της επιτόπιας εργασίας, με τη χρήση των κατάλληλων φύλλων εργασίας και των απαραίτητων  μηχανογραφικών εφαρμογών.
 • Στην τεκμηρίωση με ευκρίνεια και πληρότητα κάθε ευρήματος και στην εκτίμηση ενδεχόμενων προτάσεων αντιμετώπισης.