1
 
 
 
 
 
 

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί ένας οργανισμός, προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση του, τα συμφέροντα των μετόχων του και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Οι αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν τη βάση του συστήματος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας με αποδοτική χρήση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων καθώς και διαφάνεια στις εταιρικές λειτουργίες, προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των μετόχων. Η Εταιρική Διακυβέρνηση συνδράμει θετικά στην απόδοση της Εταιρίας καθώς εστιάζει στις παρακάτω ενότητες:

  • Στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτελεστική Διοίκηση σχετικά με το ποσοστό ανεξάρτητων μελών, τη σύνθεση επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαδικασία αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
  • Στα δικαιώματα των μετόχων (τήρηση της αρχής της μιας μετοχής – μιας ψήφου).
  • Στη διασφάλιση διαφάνειας και ελέγχου με τη συμβολή των τεσσάρων ανεξάρτητων βασικών λειτουργιών (Διαχείριση Κινδύνων, Εσωτερικός Έλεγχος, Κανονιστική Συμμόρφωση, Αναλογιστική Λειτουργία).

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. επιδιώκει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις λειτουργίες του οργανισμού, όπου περιλαμβάνει και οικειοθελείς δεσμεύσεις της Εταιρίας που πηγάζουν από την επιχειρηματική της δεοντολογία. Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α, ως ανώνυμη Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία σε σχέση με τις αρχές και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, και εφαρμόζει εν μέρει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρίες, όπως αυτός είναι δημοσιευμένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επιπροσθέτως, για τη βέλτιστη λειτουργία της στο νέο νομοθετικό περιβάλλον της Φερεγγυότητας ΙΙ, συνδράμουν οι τέσσερις ανεξάρτητες βασικές Λειτουργίες, αυτές του Εσωτερικού Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων, της Αναλογιστικής και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η φιλοσοφία και η κουλτούρα που διέπουν την Εταιρική Διακυβέρνηση αποτυπώνονται σε μια σειρά κανονισμών και πολιτικών, μεταξύ των οποίων ο Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας, ο Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας, η Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Πολιτική Εσωτερικού Ελέγχου, η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, η Πολιτική Αποδοχών κ.α..

 
Change your consent Revoke your consent