1
 
 
 
 
 
 

Εταιρικές Πράξεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12/07/2007

Πίνακας Εξέλιξης Μετοχικού Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
Καταβολή Μετρητών
Εισφορά σε είδος
Κεφαλαιο- ποίηση αποθ/κών
Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση
Σύνολο μετοχών κοινών & προν/χων άνευ ψήφου
Ονομ. αξία μετοχής
Αρχικό κεφάλαιο
9.050.000
1.850.000
10.900.000
10.900
1.000
15/12/1979
5.100.000
16.000.000
13.080
2.920
1.000
30/6/1980
6.000.000
22.000.000
16.500
5.500
1.000
27/6/1981
2.400.000
24.400.000
17.700
6.700
1.000
30/6/1982
7.030.000
31.430.000
22.800
8.630
1.000
5/3/1983
23.570.000
55.000.000
39.898
15.102
1.000
20/6/1984
16.500.000
71.500.000
50.780
20.720
1.000
25/6/1988
41.800.000
8.200.000
121.500.000
86.290
35.210
1.000
25/11/1988
96.730.000
218.230.000
154.990
63.240
1.000
24/6/1989
100.000.000
318.230.000
226.011
92.219
1.000
28/12/1992
206.849.500
525.079.500
226.011
92.219
1.650
Σπλιτ 10:1
525.079.500
2.260.110
922.190
165
15/12/1994
124.063.500
649.143.000
2.636.060
1.298.140
165
15/6/1996
162.285.750
811.428.750
3.512.680
1.405.070
165
28/6/1997
243.428.625
1.054.857.375
4.566.484
1.826.591
165
Απορρόφηση της Eurogroup*
1.654.857.435
7.163.887
2.865.552
165
02/03/99 & 16/03/99**
30/6/1999
351.030.365
2.005.887.800
7.163.887
2.865.552
200
30/6/1999
668.629.200
2.674.517.000
9.551.849
3.820.736
200
30/6/1999
1.504.415.800
4.178.932.800
14.924.764
5.969.900
200
Μετατροπή σε Ευρώ
29/06/2002 272.872,35 12.536.798,40 14.924.764 5.969.900 0,60
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΝΟΜΟΙΟΥΧΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ
30/09/2005 11.641.313,40 19.402.189 0,60
Μ.Κ.ΚΑΤΑ 825485 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
22/03/2007
4.989.133,20
16.630.446,60
27717411
0,60
30/11/2007
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/11/2007
ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ. ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 17.461.968,93 34.092.415,53 27.717.411 1,23
ΜΕΙΩΣΗ Μ.Κ. ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΖΗΜΙΩΝ 17.461.968,93 16.630.446,60 27.717.411 0,6
07/05/2008
ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. 07/05/2008
ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 213.734 χ 0,60 = 128.240,40 16.502.206,2 27.503.677 0,6
16/12/2014
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 16/12/2014
ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ. ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 825.110,31 17.327.316,51 27.503.677 0,63

* αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 600.000.060 δρχ.κατά το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούμενης
** και βάσει της εγκριτικής απόφασης Κ3-4773/26-5-99 του Υπουργείου Ανάπτυξης
 
Change your consent Revoke your consent