1
 
 
 
 
 
 

Επιτροπή Ελέγχου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ


Σύνθεση

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3), τουλάχιστον, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ένα εξ αυτών ανεξάρτητο. Όλα τα μέλη, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Μετόχων, πρέπει να έχουν ή να αποκτήσουν γνώση του επιχειρηματικού αντικειμένου του Ομίλου. Το δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Επίσης, θα πρέπει να οριστεί το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου.


Δικαιοδοσία

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:

 • να έχει πρόσβαση στα μέλη της Διοίκησης, στους υπαλλήλους και στη σχετική πληροφόρηση
 • να εποπτεύει την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
 • να εισηγείται την πρόσληψη των Εξωτερικών Ελεγκτών του Ομίλου και να εποπτεύει το έργο τους


Υποχρεώσεις

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

 • την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
 • την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων
 • την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
 • την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέχγου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 • τη διασφάλιση της ύπαρξης και διατήρησης της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας των Εξωτερικών Ελεγκτών, ιδίως σε περίπτωση παροχής πρόσθετων πέραν των υπηρεσιών διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων
 • τη σύσταση στη Διοίκηση της Εταιρείας για τον ορισμό των Εξωτερικών Ελεγκτών
 • τη λήψη ετήσιας γραπτής επιβεβαίωσης από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές για την ανεξαρτησία τους, καθώς και για τη φύση και έκταση άλλων υπηρεσιών που προσφέρθηκαν, πέραν των υπηρεσιών διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων
 • τη λήψη αναφοράς από τους Εξωτερικούς Ελεγκτές σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και έκθεσης με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • τη διαβούλευση με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές για κάθε απειλή κινδύνου της ανεξαρτησίας τους, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του κινδύνου υπονόμευσης της ανεξαρτησίας τους.
 • τη διασφάλιση ότι οι  Εξωτερικοί Ελεγκτές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για περισσότερο από 5 συνεχή έτη και δεν επαναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους πριν την  παρέλευση δύο συνεχών ετών, και, ότι ο κύριος εταίρος του γραφείου των Εξωτερικών Ελεγκτών δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του για περισσότερο από τέσσερα συνεχή έτη και δεν επαναλαμβάνει τα καθήκοντά του πριν την  παρέλευση τριών συνεχών ετών.
 • τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Εσωτερικών Ελεγκτών και την πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβασή τους σε όλες τις πληροφορίες και αρχεία, που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
 • την αξιολόγηση του έργου των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και του Διευθυντή της.


Συσκέψεις

Συσκέψεις γίνονται σε συνδυασμό με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου (τριμηνιαία βάση). Επιπλέον συγκαλούνται συναντήσεις κατά περίπτωση, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Στις συσκέψεις της Επιτροπής Ελέγχου μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα μέλη της. Η Επιτροπή δύναται να προσκαλεί και άλλα πρόσωπα, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κοινοποιεί τα πρακτικά των συσκέψεων στο Δ.Σ.

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα συνεδριάζει με το Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές χωρίς την παρουσία μελών της Διοίκησης.