1
 
 
 
 
 
 

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι οποίοι διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου http://ir.europaikipisti.gr/. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου http://ir.europaikipisti.gr/ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Κάθε φορά που εισέρχεστε και κάνετε χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, δεν επιτρέπεται η είσοδος, η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα http://ir.europaikipisti.gr/, έχει δημιουργηθεί και ανήκει στην Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ. Στοχεύει στην παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους χρήστες/επισκέπτες.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, η παροχή των οποίων είναι για την Εταιρία προαιρετική, δύνανται να τροποποιούνται ή ανακαλούνται ελεύθερα και οποτεδήποτε από την Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με σχετική ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται και η χρήση της επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες και σε νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της (ενδεικτικά αναφερόμενα: λογισμικό, πηγαίος κώδικας, βάση δεδομένων, σχεδιασμός, κείμενα, γραφικά, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών, ονόματα εταιριών κ.ά.) ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία (εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες) και προστατεύονται κατά τις διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταβίβαση, μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, του περιεχομένου (ολόκληρου, τμήματος ή σε περίληψη) της ιστοσελίδας.

Περιορισμένη Άδεια Αντιγραφής για Προσωπική Χρήση Η Εταιρία επιτρέπει στους χρήστες να μεταφορτώσουν, αντιγράψουν και εκτυπώσουν αποσπάσματα και μόνο από το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας (εκτός κι αν αφορούν στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους και έχουν υποδειχθεί ως τέτοια) για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η περιορισμένη αυτή άδεια δεν συνεπάγεται παραίτηση της Εταιρίας από τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της, τα οποία διατηρεί στο ακέραιο. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση δικαιώματος ή άδειας σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Τα λογότυπα της Εταιρίας και τα εμπορικά σήματα, είτε είναι ειδικά αναγνωρισμένα είτε όχι, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν ούτε καν για προσωπική χρήση, χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες διαδικτυακό τόπο ή σε άλλης μορφής ηλεκτρονικής ανάκτησης. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας παρέχεται εκ μέρους της Εταιρίας δωρεάν. Ωστόσο, οι χρήστες υποχρεούνται στην καταβολή κάθε τυχόν κόστους και χρέωσης τρίτου (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις, χρεώσεις περιαγωγής, χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών internet κλπ) που πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα της λήψης και της χρήσης της ιστοσελίδας.

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και εγγυώνται, ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της ιστοσελίδας και ότι θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτή. Οι χρήστες αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Εταιρία ή στην ιστοσελίδα της από κακή, αντισυναλλακτική ή αθέμιτη χρήση, καθώς και για κάθε τυχόν ζημία οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος θα εγείρει αξιώσεις εναντίον της Εταιρίας.

Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εγγυώνται ότι δεν θα:

  • χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα της Εταιρίας για να αναρτήσουν ή μεταδώσουν περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, των προσωπικών δεδομένων τρίτων, ή/και περιεχόμενο άσεμνο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό και συκοφαντικό, ή/και περιεχόμενο που συγκροτεί την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση ποινικού αδικήματος.
  • προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας και τα λοιπά συνταγματικώς κατοχυρωμένα πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα.
  • επιχειρήσουν να παρακάμψουν με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια του κεντρικού υπολογιστή και του δικτύου της Εταιρίας (“cracking” ή “hacking”), ούτε να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα υπολογιστών της Εταιρίας ή σε υπολογιστές των υπόλοιπων χρηστών της ιστοσελίδας και δεν θα χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για να προβούν σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της Εταιρίας ή των δικτύων τρίτων.
  • χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για να διεξάγουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλουν σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
  • προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
  • μεταφορτώσουν υιούς, trojan horses, worms κ.ά.
  • παρέχουν ψευδείς, παραπλανητικές ή απατηλές πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία.

Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους, η Εταιρία δικαιούται να διαγράψει άμεσα το σχετικό περιεχόμενο, να απαγορεύσει τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, καθώς και να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει πρόσφορο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της.

Οι χρήστες που παραβιάζουν τον παρόντα όρο, υποχρεούνται να αποζημιώσουν τόσο την Εταιρία όσο και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν προσβλήθηκε εξαιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης της ιστοσελίδας. Η αποζημίωση αυτή θα καλύπτει κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια προσώπου ή οργανισμού, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, σαν αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή γίνονται διαθέσιμες μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την Εταιρία ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος.

Τα περιεχόμενα και η τοποθεσία της ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν» ή «ως διατίθενται». Η Εταιρία, παρόλο που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε όλες οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, αλλά και οι σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, να είναι ακριβείς, έγκυρες και ασφαλείς, δεν εγγυάται, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από τη χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν παρέχει συμβουλές ή κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, πρόσκληση για επένδυση ή άλλως για συμμετοχή σε μετοχές, ή άλλα χρεόγραφα της Εταιρίας. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν από υλικής άποψης από κάθε πρόβλεψη, γνώμη ή φιλοδοξία που εκφράζεται σε αυτή την ιστοσελίδα και η παλαιότερη απόδοση της τιμής των χρεογράφων δεν θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη ως οδηγός για μελλοντική απόδοση

Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται τακτικά. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνονται συχνά και να ανανεώνουν την ιστοσελίδα και το πρόγραμμα περιήγησης, έτσι ώστε να βεβαιώνονται ότι κάθε φορά λαμβάνουν το πιο πρόσφατο περιεχόμενο και πληροφορίες.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Εταιρία δεν δύναται, ούτε και υποχρεούται, να ασκεί έλεγχο της ασφάλειας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε καταστροφή στον υπολογιστή ή σε άλλη ιδιοκτησία των χρηστών, από, και όχι μόνο, τη μετάδοση "ιών" σαν αποτέλεσμα της σύνδεσής τους, χρήσης ή επισκέψεώς τους στην ιστοσελίδα.

Η Εταιρία επιπλέον καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ έχει το δικαίωμα, όποτε η ίδια κρίνει, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία μέρους ή ολόκληρου του δικτυακού τόπου, προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημιά προκληθεί στους χρήστες λόγω των ανωτέρω. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση, την κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ «ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ»

Όσον αφορά στους συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, που περιέχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, η τελευταία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τη διαθεσιμότητά τους. Η χρήση των συνδέσμων αυτών διέπεται από τους τυχόν υπάρχοντες όρους χρήσης που περιέχει κάθε ιστοσελίδα και γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία τυχόν προκληθεί στους χρήστες της ιστοσελίδας από την επίσκεψή τους στους συνδέσμους αυτούς, οι τελευταίοι οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους.

Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει, όπως δεν μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της ιστοσελίδας της και είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που της παρέχονται.

Η πολιτική εχεμύθειας καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα συμφωνεί σε αυτή τη χρήση.

Οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την πολιτική εχεμύθειας. Οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να προκύψει με την πολιτική εχεμύθειας θα εμπίπτει στην πολιτική αυτή, στην ειδοποίηση προστασίας δεδομένων που είναι ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα αυτή.

Η πολιτική εχεμύθειας μπορεί ενίοτε να αλλάζει. Ζητούμε ως εκ τούτου να ελέγχεται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση που θα εφαρμόζεται κάθε φορά που επισκέπτονται την ιστοσελίδα.

5.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ

5.1.1. Συνολικές Πληροφορίες: Από κοινού με πολλούς εμπορικούς οργανισμούς συγκεντρώνονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Στη διαδικασία αυτή ΔΕΝ συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Κατά κανόνα, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και το αρχικό όνομα τομέα του Παρόχου Υπηρεσιών Internet. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας και μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες ή και με άλλα τρίτα μέρη.

5.1.2. Προσωπικά Δεδομένα: Στις περιπτώσεις όπου ζητείται να γίνει εγγραφή προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπληρώνεται μια on-line φόρμα αίτησης (πχ. για να λαμβάνονται ενημερώσεις μέσω e-mail), όπου αναφέρονται προσωπικά δεδομένα, όπως είναι το όνομά, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται εκουσίως ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση των στοιχείων αυτών επικοινωνώντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@europisti.gr.

5.2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ενίοτε, μπορεί να κοινοποιούνται μέσω e-mail ή ταχυδρομείο, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας και των επιχειρηματικών συνεργατών της (πχ. ενημερώσεις σχετικά με τις νεότερες ειδήσεις). Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί να επιλέξει να μην τις λαμβάνει, ενημερώνοντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@europisti.gr.

5.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται μηχανογραφικό αρχείο προσωπικών δεδομένων, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία που οι χρήστες οικειοθελώς δηλώνουν. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (όπως τροποποιηθείς ισχύει) και από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας παροχής των παρεχομένων Υπηρεσιών και της τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες.

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης της με τους χρήστες, την προστασία των συναλλαγών και την ενημέρωση των χρηστών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η Εταιρία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε όλα τα τμήματα της ίδιας Εταιρίας, καθώς και σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα της ίδιας εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλον αποδέκτη απαιτείται εκ του Νόμου και των παραδεδεγμένων γενικών κανόνων αποδοχής κινδύνων για τον σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της.

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται διαβίβαση τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε οποιονδήποτε τρίτο.

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από το αρχείο της Εταιρίας. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, οποτεδήποτε να ασκήσουν τα προβλεπόμενα από τα  άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης.

Οι χρήστες/επισκέπτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρία. Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για την ψευδή, ανακριβή ή αναληθή δήλωση/καταχώρηση προσωπικών τους δεδομένων.

5.4. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της ιστοσελίδας και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή των χρηστών. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται με την πρώτη εγγραφή στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στην ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεστε να γίνει σύνδεση επιταχύνοντας την πρόσβασή στην ιστοσελίδα και τις πληροφοριών που επιθυμεί να δει ο χρήστης. Η πλειονότητα των web browsers αποδέχεται cookies, αλλά μπορεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων του browser να μην επιτρέπεται η μεταφορά.

5.5. ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και / ή λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή της παράνομης δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων εκείνων που απειλούν το δίκτυό ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή της ιστοσελίδας.

5.6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Εταιρία και οι συνεργάτες της είναι ανοιχτοί σε ανατροφοδότηση και ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική εχεμύθειας, στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@europisti.gr.

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι χρήστες αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι η επικοινωνία τους με την Εταιρία μέσω email, τηλεφώνου, γραπτών μηνυμάτων κ.ά. δύναται να καταγραφεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και ιδίως όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο και την ασφάλεια της ιστοσελίδας ή την εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας.

7. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (download) από αυτήν την ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από το χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που φορτώνει (κάνει download) από αυτή την ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

8. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για κάθε πληροφορία σχετικά με την εγγραφή, επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 210 6829601.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τους παρόντες όρους χρήσης και από τη χρήση της ιστοσελίδα αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1. Όλοι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης είναι ουσιώδεις. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι ανεξάρτητοι, με συνέπεια η ακυρότητα κάποιου από αυτούς να μην συνεπάγεται την λήξη ισχύος των υπολοίπων.

10.2. Αδυναμία ή παράλειψη εκ μέρους της Εταιρίας να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωσή της δεν συνεπάγεται παραίτηση εξ αυτών.

10.3. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την παράβαση οποιουδήποτε όρου που οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.

10.4. Για οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων, καθώς και για οποιαδήποτε παράνομη και αυθαίρετη χρήση της ιστοσελίδας, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το χρήστη.

10.5. Η Εταιρία μπορεί οποτεδήποτε να τερματίζει προσωρινά ή οριστικά την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες, χωρίς προειδοποίηση.

10.6. Η Εταιρία στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο αποποιείται κάθε εγγύηση ρητή, συνεπαγόμενη, νομική ή άλλη.


 
Change your consent Revoke your consent