1
 
 
 
 
 
 

Μετοχική Σύνθεση


Μετοχική Σύνθεση της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, Ιούνιος 2016.

ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
7.085.775 μετοχές, ή ποσοστό 25,764%
EUROPEAN BANK FOR
RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT

4.125.552 μετοχές, ή ποσοστό 15,000%
ΛΕΚΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2.350.000 μετοχές, ή ποσοστό 8,544%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
13.942.235 μετοχές, ή ποσοστό 50,69%