1
 
 
 
 
 
 

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης


Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί ένας οργανισμός προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοση της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενωνμερών (stakeholders).

Οι αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν τη βάση του συστήματος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. μέσω του οποίου επιτυγχάνεται χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας με αποδοτική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων καθώς και διαφάνεια στις εταιρικές λειτουργίες, προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των μετόχων.Η εταιρική διακυβέρνηση συνδράμει θετικά στην απόδοση της Εταιρίας καθώς εστιάζει στις παρακάτω ενότητες:
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτελεστική Διοίκηση σχετικά με: ποσοστό ανεξάρτητων μελών, σύνθεση επίτροπων του Διοικητικού Συμβουλίου, διαδικασία αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμοδιότητες Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
  • Τα δικαιώματα των μετόχων (αρχή μιας μετοχής – μιας ψήφου)
  • Διαφάνεια και Έλεγχος (Διαχείριση κινδύνων, Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος,
Μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α επιδιώκει την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στις λειτουργίες του οργανισμού, όπου περιλαμβάνει και εθελούσιες δεσμεύσεις της Εταιρίας που πηγάζουν από την επιχειρηματική της δεοντολογία. Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α ως ανώνυμη εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία σε σχέση με τις αρχές και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Οι απορρέουσες διατάξεις για την εταιρία αποτυπώνονται στο Καταστατικό, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Δεοντολογίας και σε άλλους κανονισμούς της εταιρίας που ρυθμίζουν της λειτουργίες της

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης για το έτος 2014 σε μορφή pdf, πατήστε εδώ.